PRIVACY VERKLARING

Zeeveld B.V., handelend onder de handelsnaam  Zeeveldbouw, gevestigd aan Paradijsweg 1A 2042 GC Zandvoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.zeeveldbouw.nl
E-mailadres: privacy@zeeveldbouwnl
Vestigingsadres: Paradijsweg 1A 2042 GC Zandvoort.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30231968

Persoonsgegevens die wij verwerken Zeeveld B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
AdresgegevensK
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@zeeveldbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zeeveld B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het opstellen van overeenkomsten/contracten.
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Zeeveld B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WR Holland B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zeeveld B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden de bewaartermijn voor de Belastingdienst aan en hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zeeveld B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zeeveld B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zeeveld B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Google Analytics
Zeeveld B.V. maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te onderzoeken. Die statistieken geven ons meer inzicht in het gebruik van onze website door bezoekers. Op basis van dergelijke statistieken kunnen wij onze klanten beter van dienst zijn en de bezoekerservaring van onze website (waar nodig) verder optimaliseren.

Wij verzamelen data/statistieken via de analyse-tool Google Analytics. In overeenstemming met wettelijke eisen, hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De optie ‘Gegevens delen’ hebben wij uitgezet, waardoor wij kunnen garanderen dat de gegevens die Google via onze website verzamelt, niet gedeeld worden met derden. Daarnaast maken wij zelf geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De Analytics cookies voorzien ons van informatie over websitegebruikers. O.a. de volgende informatie wordt opgeslagen in ons website analysesysteem:
IP-adressen;
Verkeersbronnen die inzicht geven m.b.t. hoe gebruikers op onze website terecht zijn gekomen;
(Sub)pagina’s die worden bezocht op onze website;
De duur van het bezoek/het gebruik van onze website en de diverse sub-pagina’s.

Sociale Media
Op onze site zijn verschillende knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de afzonderlijke social media kanalen. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Daarnaast streamen wij de video’s op onze site via Vimeo, hebben we een YouTube-kanaal en heeft u als volger van onze sociale media-kanalen te maken met het privacybeleid van de betreffende platforms. U kunt de privacyverklaringen van de social mediaplatforms lezen (deze veranderen regelmatig) om te zien wat zij met u persoonsgegevens doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeeveld B.V.. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@zeeveldbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WR Holland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Wijzigen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zeeveld B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.